Sarana Prasarana
2023-03-20 04:50:09

Masjid Baitul Hamdi

Sarana Prasarana
2023-03-20 04:49:03

Perpustakaan Universitas

Sarana Prasarana
2023-03-20 04:48:38

Parkir Motor

Sarana Prasarana
2023-03-20 04:48:20

Lapangan Luas

Sarana Prasarana
2023-03-20 04:48:05

Lapangan Basket

Sarana Prasarana
2023-03-20 04:47:21

Lab. Komputer

Sarana Prasarana
2023-03-20 04:46:34

Kolam Berenang

Sarana Prasarana
2023-03-20 04:46:21

Kantin

Sarana Prasarana
2023-03-20 04:46:08

Galeri Inovasi

Sarana Prasarana
2023-03-20 04:45:55

Taman

Sarana Prasarana
2023-03-20 04:45:41

Aula Gedung C

Sarana Prasarana
2023-03-20 04:45:22

Asrama Mahasiswa